27° Parçalı bulutlu

Milli Savunma Üniversitesi Akademik Kadro İlanı 2023-2

İş İlanı Kariyer - 8 Mayıs 2023 14:02 A A

Milli Savunma Üniversitesi Akademik Kadro İlanı 2023-2

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

MSB MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

İSTANBUL

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

08.05.2023

Milli Savunma Üniversitesinden:

AKADEMİK KADRO İLANI 2023-2

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır. Başvurular profesör kadrosuna müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul), doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/yüksekokul/enstitülere, Resmi Gazete’de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bu adayların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Her aday sadece bir kadroya başvuru yapabilecektir. İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak www.msu.edu.tr adresinde yer alan “MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği” ile “MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Esasları”ndaki şartlar geçerli olacaktır. Kadroya seçilen adayların atama işlemleri, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır. Personel temini ile ilgili tüm duyurular MSÜ internet sayfasından yapılacaktır. MSÜ internet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruda kullanılan dosyalar iade edilmeyecektir. 1. Başvuru Şartları a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak, b. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak, c. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak, ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için ALES şartı aranmaz. Doktorasını tamamlamış adayların jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), d. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu olmak, e. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak, f. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak, g. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak, ğ. Doçent unvanına sahip adaylar sadece profesör kadrosuna başvuru yapabilecektir. h. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Esaslarındaki her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır. 2. Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır), b. Özgeçmiş (YÖKSİS’ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır), c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir), ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır), d. Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır), e. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır), f. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır), g. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi, ğ. 1 (bir) adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır), h. Bilimsel yayınların listesi ve suretleri (Adayların yayınlarını Akademik Değerlendirme Çizelgesine göre sıralayarak basılı suretlerin sağ üst köşesine değerlendirme çizelgesindeki madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir), ı. Başvuru genel değerlendirme çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır), i. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Esasları temel alınarak hazırlanan “Akademik Değerlendirme Çizelgesi”, j. DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı, k. Profesör kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter onaylı veya e-Devlet sisteminden alınacaktır), l. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyasının 1 adedi fiziki dosya ve 6 adet USB belleğe yüklenmiş pdf formatında dijital dosya olarak hazırlanacaktır. Fiziki dosyanın hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır. Dosya kapsamında yer verilen d, e, f, g, ğ fıkralarındaki belgeler dijital dosyalara konulmayacak sadece fiziksel dosyada yer alacaktır. 3. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı a. Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır), b. Özgeçmiş (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır), c. Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir), ç. Yabancı Dil Belgesi (YÖK tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavından veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır), d. Son 5 (beş) yıla ait ALES belgesi, e. Not Dökümü (Islak imzalı suret ya da doğrulama kodu bulunan belge kabul edilecektir. Not dökümü beyan edilmediği takdirde e-devlet sistemi üzerinden alınan yükseköğretim mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet notu ile başvuru yapılabilir), f. Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır), g. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır), ğ. İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır), h. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi, ı. 1 (bir) adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır), i. Varsa bilimsel yayınların listesi ve suretleri, j. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır), k. Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar. Başvuru dosyasının hazırlanmasında plastik mavi renkli telli dosya kullanılacaktır. Başvuru dosyası bölümlendirilmiş olarak hazırlanacak ve dosya kapağında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN FAALİYET TAKVİMİ

1

Ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihleri

01-02 Haziran 2023

2

Giriş sınavı tarihleri

12-23 Haziran 2023

3

Asil ve yedek adayların açıklanma tarihleri

13-14 Temmuz 2023

AKADEMİK KADRO İLAN ÇİZELGESİ 2023-2

S.N O

AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM/ ANA BİLİM DALI

KADRO UNVANI

PERSONEL SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

1

KARA HARP OKULU/ANKARA

Tarih Bölümü

PROFESÖR

1

Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında Doçent unvanı almış olmak. Yakınçağ Osmanlı Harp Tarihi ve İstiklâl Harbi konularında bilimsel yayın yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

2

KARA HARP OKULU/ANKARA

Uluslararası İlişkiler Bölümü / Bölgesel Çalışmalar Ana Bilim Dalı

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1

Uluslararası İlişkiler Lisans mezunu olmak. Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar alanı Özbekistan veya Kazakistan Çalışmaları konusunda Doktora yapıyor olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 100 üzerinden en az 90 veya eş değeri bir puan almış olmak.

3

DENİZ HARP OKULU/İSTANBUL

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Siber Güvenlik Ana Bilim Dalı

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak. Siber Güvenlik alanında en az Yüksek Lisans yapıyor olmak.

4

DENİZ HARP OKULU/İSTANBUL

Endüstri Mühendisliği Bölümü / Yöneylem Araştırması Ana Bilim Dalı

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1

Endüstri Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında en az Yüksek Lisans yapıyor olmak.

5

DENİZ HARP OKULU/İSTANBUL

Endüstri Mühendisliği Bölümü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1

Endüstri Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği alanında en az Yüksek Lisans yapıyor olmak.

6

HAVA HARP OKULU/İSTANBUL

Temel Bilimler Bölümü / Matematik Ana Bilim Dalı

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Matematik alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak. Hesaplamalı Cebirsel Geometri alanında bilimsel çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl çalışmış olmak.

7

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU/YALOVA

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunu olmak. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Klinik Psikoloji alanlarının birinde en az Yüksek Lisans yapmış olmak.

8

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU/İZMİR

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1

İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilimi (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinden mezun olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 100 üzerinden en az 85 veya eş değeri bir puan almış olmak.

9

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KULELİ YERLEŞKESİ/İSTANBUL

Batı Diller Bölüm Başkanlığı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

3

İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilimi (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinden mezun olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 100 üzerinden en az 85 veya eş değeri bir puan almış olmak.

10

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KULELİ YERLEŞKESİ/İSTANBUL

Bölgesel Diller Bölüm Başkanlığı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1

Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim ve Tercümanlık bölümlerinden birinden mezun olmak.

11

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU MALTEPE YERLEŞKESİ/İSTANBUL

Batı Dilleri Kurslar Grup Başkanlığı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2

İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilimi (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinden mezun olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 100 üzerinden en az 85 veya eş değeri bir puan almış olmak.

12

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU MALTEPE YERLEŞKESİ/İSTANBUL

Doğu Dilleri Kurslar Grup Başkanlığı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2

Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim ve Tercümanlık bölümlerinden birinden mezun olmak.

13

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU MALTEPE YERLEŞKESİ/İSTANBUL

Balkan Dilleri Kurslar Grup Başkanlığı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1

Lisans mezunu olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden Boşnakça dilinde en az 60 veya eş değeri bir puan almış olmak.

14

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU MALTEPE YERLEŞKESİ/İSTANBUL

Balkan Dilleri Kurslar Grup Başkanlığı

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1

Lisans mezunu olmak. YÖK tarafından geçerli kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden Arnavutça dilinde en az 60 veya eş değeri bir puan almış olmak.

15

FATİH HARP TARİHİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/İSTANBUL

Yeni Çağ Harp Tarihi Ana Bilim Dalı

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Yeni Çağ Tarihi bilim dalında Askerî Tarih konusunda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Askerî Tarih konularında bilimsel yayını olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak.

İş İlanı Kariyer - 14:02 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.