27° Parçalı bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 78 Sözleşmeli Personel alıyor

İş İlanı Kariyer - 10 Mayıs 2023 10:47 A A

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 78 Sözleşmeli Personel alıyor

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şehir

ANKARA

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

10.05.2023

Son başvuru Tarihi

26.05.2023

Eleman Sayısı

78

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2022-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 4 adet sözleşmeli Mühendis, 1 adet sözleşmeli Büro Personeli, 61 adet sözleşmeli Destek Personeli (59 adet Temizlik Görevlisi – 2 adet Şoför) ve 12 adet sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) olmak üzere toplam 78 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. A) GENEL ŞARTLAR İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak. 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak. 4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması. 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması. B) ÖZEL ŞARTLAR B. 1-BÜRO PERSONELİ 1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak. 2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. B. 2- DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) 1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak. 2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak. B. 3- DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak. 2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak. 4. 26/05/2023 tarihi itibarı ile 5 yıllık CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 5. Son başvuru tarihi itibarı ile güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak. 6. Son başvuru tarihi itibarı ile SRC3 veya SRC4 Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. 7. Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az E sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. B.4- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI) 1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak. 2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak. 4. Cinsiyetinin erkek olması. 5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak. 6. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak. 7. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 8. 170 santimetreden kısa boylu olmamak. 9. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.) 10. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. 11. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak. 12. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. B. 5- MÜHENDİS 1. Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir. 2. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak. 3. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak. C) BAŞVURU İŞLEMLERİ 1. Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 10/05/2023 – 26/05/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise  başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 4. Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla CE sınıfı sürücü belgesini arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Destek Personeli (Şoför) Sürücü Belgesi” alanına, SRC ve Psikoteknik belgelerinide arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SRC” ve “Psikoteknik” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını başvuru esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların sözleşme tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda boy ve kilo şartını taşıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. 7. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 8. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 10. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir. 11. Adaylar tabloda belirtilen unvanlardan sadece 1 (bir) tanesine ve 10 (on) farklı birime başvurabilecek olup birden fazla unvana yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 12. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların, Radar sahalarında çalışmak için yapacakları tercihlerden önce Ek-1 listede belirtilen iletişim bilgileri bulunan birimlerden bilgi alabilirler. D) YERLEŞTİRME İŞLEMİ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler www.mgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, süreçlerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Genel Müdürlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. EK-1: YERLEŞTİRME YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR VE BİRİMLER

İLBİRİMTEŞKİLATUNVANTOPLAM
Büro PersoneliDestek Personeli (Temizlik Görevlisi)Destek Personeli (Şoför)MühendisKoruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
AnkaraMerkez BirimleriMerkez112215
İstanbulMeteoroloji 1. Bölge MüdürlüğüTaşra112
EdirneEdirne Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
KırklareliKırklareli Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
İzmirMeteoroloji 2. Bölge MüdürlüğüTaşra11
Çeşme Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
ManisaManisa Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
ÇanakkaleÇanakkale Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
EskişehirMeteoroloji 3. Bölge MüdürlüğüTaşra11
BilecikBilecik Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
AntalyaMeteoroloji 4. Bölge MüdürlüğüTaşra123
Alanya Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
MuğlaBodrum Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
Marmaris Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
AfyonkarahisarMeteoroloji 5. Bölge MüdürlüğüTaşra11
UşakUşak Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
AdanaMeteoroloji 6. Bölge MüdürlüğüTaşra112
GaziantepGaziantep Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
MersinAnamur Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
KayseriMeteoroloji 7. Bölge MüdürlüğüTaşra224
YozgatYozgat Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
SivasSivas Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
KonyaMeteoroloji 8. Bölge MüdürlüğüTaşra22
Cihanbeyli Meteoroloji MüdürlüğüTaşra112
NiğdeNiğde Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
AnkaraMeteoroloji 9. Bölge MüdürlüğüTaşra22
ZonguldakZonguldak Meteoroloji MüdürlüğüTaşra112
DüzceDüzce Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
SamsunMeteoroloji 10. Bölge MüdürlüğüTaşra11
OrduOrdu Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
Kastamonuİnebolu Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
TrabzonMeteoroloji 11. Bölge MüdürlüğüTaşra11
RizeRize Meteoroloji MüdürlüğüTaşra112
GümüşhaneGümüşhane Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
ArtvinArtvin Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
ErzurumMeteoroloji 12. Bölge MüdürlüğüTaşra22
ErzincanErzincan Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
ElazığMeteoroloji 13. Bölge MüdürlüğüTaşra112
TunceliTunceli Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
VanMeteoroloji 14. Bölge MüdürlüğüTaşra22
Feritmelen Meydan Met. Md.lüğüTaşra11
HakkariHakkari Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
MuşMuş Meydan Metoroloji Md.lüğüTaşra11
DiyarbakırMeteoroloji 15. Bölge MüdürlüğüTaşra112
BatmanBatman Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
IğdırMeteoroloji 16. Bölge MüdürlüğüTaşra22
KarsKars Meteoroloji MüdürlüğüTaşra11
TOPLAM159241278

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adres: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kütükçü Alibey Cad. No:4 06120 Kalaba, Keçiören /ANKARA Telefon: 0312 359 7545 – 2381 RADAR SAHALARI İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Meteoroloji 4.(Bölge) Müdürlüğü: 0242 247 3487 Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü: 0252 417 03 71 Zonguldak Meteoroloji Müdürlüğü: 0372 257 7130 İlan Olunur. 

İş İlanı Kariyer - 10:47 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.