27° Parçalı bulutlu

Köprüköy Belediyesi Zabıta Memuru alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 15 Mayıs 2023 14:17 A A

Köprüköy Belediyesi Zabıta Memuru alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

KÖPRÜKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şehir

ERZURUM

Semt-Mahalle

Köprüköy

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

14.05.2023

Eleman Sayısı

2

Erzurum İli Köprüköy Belediye Başkanlığından: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMURU ALIM İLANI

Erzurum İli Köprüköy Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Sıra No

Kadro Unvanı

Hizmet Sınıfı

Kadro Derecesi

Kadro Adedi

Niteliği

Cinsiyet

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

1

Zabıta Memuru

GİH

11

2

-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak. -En az (C) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Erkek / Kadın

P94

En az 60 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 1.            BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. a)            Türk vatandaşı olmak, b)           Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c)            Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, d)           Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, e)           Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak, f)            İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 2.            BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: a)            İlan edilen zabıta memuru kadrosu için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak; 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. b)           Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. c)            657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.   d)           Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. e)           13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 3.            BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru esnasında; Adaylar, Başvuru Formunu Belediyemizin internet sayfasından http://www.koprukoy.bel.tr adresi üzerinden temin edecektir. Elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. a)            Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, b)           Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) c)            Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) d)           KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, e)           Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, f)            Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, g)            Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.) h)           Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 4.            BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; a)            Yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte 20.06.2023 – 23.06.2023 tarihleri arasında saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Şehitler Mahallesi Bahattin Karasu Caddesi No:28 Köprüköy/Erzurum Köprüköy Belediyesi Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğü adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. b)           Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. c)            Adayların boy ve kilo ölçümü, başvuru tarihleri arasında başvurunun yapıldığı Şehitler Mahallesi Bahattin Karasu Caddesi No:28 Köprüköy/Erzurum Köprüköy Belediyesi Hizmet Binası Zabıta Müdürlüğünde yapılacaktır. d)           Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Belediyemizce değerlendirilmeye alınmayacaktır. 5.            BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: a)            T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. b)           Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. c)            Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 05.07.2023 tarihinde Belediyemizin resmi internet sayfasından (http://www.koprukoy.bel.tr) ilan edilecektir. d)           Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesine” Belediyemizin resmi internet sayfasından (http://www.koprukoy.bel.tr) erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.   e)           Sınava   katılma hakkı     elde       edemeyen         adaylara              herhangi             bir          bildirimde bulunulmayacaktır. 6.            SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI: Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 11.07.2023 tarihlerinde saat 09:00 da başlamak üzere, Erzurum-Köprüköy Belediye Başkanlığı Hizmet Binası (Şehitler Mahallesi Bahattin Karasu Caddesi No:28) adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sınav Konuları: a)            Sözlü sınav; •             Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, •             Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, •             657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, •             Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat konularını kapsar. b)           Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 7.            SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SONUÇLARA İTİRAZ: Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından (http://www.koprukoy.bel.tr) ilan edilecektir. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (http://www.koprukoy.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. İlan Olunur.

 [ilan.gov.tr]

İş İlanı Kariyer - 14:17 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.