35° Açık

Rize İtfaiye eri alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 8 Mayıs 2023 13:18 A A

İtfaiye eri alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

KAÇKAR İTFAİYE MEZBAHA VE KATI ATIK BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Şehir

RİZE

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

06.05.2023

Rize İli Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliğinden:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Rize ili Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Sıra No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Kadro Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

1

İtfaiye Eri

GİH

9

1

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek

KPSS P93

En az 60 puan

2

İtfaiye Eri

GİH

7

1

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek

KPSS P93

En az 60 puan

3

İtfaiye Eri

GİH

8

1

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek

KPSS P93

En az 60 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği’nin yukarıda belirtilen boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesi ile 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. a) Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. f)  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: a)  İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, b)  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. c)  657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri birliğimizce yapılacaktır. d)  Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. e)  Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, f)  13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru sırasında; Başvuru Formu, Kurumumuzdan ya da birliğimizin www.kackarbir@gov.tr internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir: a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, b) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Birliğimizce tasdik edilebilir.) c) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E- devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Birliğimizce tasdik edilebilir.) d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek suretiyle birliğimizce tasdik edilebilir.)   f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, g) 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır), h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.) 4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; • Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 19/06/2023-07/07/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Birliğimiz Hizmet binası İtfaiye Müdürlüğü ( Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen/ RİZE) teslim etmeleri gerekmektedir. • Sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere Kaçkar İtfaiye Mezbahane Ve Katı Atık Birliği Hizmet Binası İtfaiye Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular birliğimizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: 1) Birliğimiz tarafından adayların T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 2) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. 3) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvurularının değerlendirilmesine müteakip 17.07.2023 tarihinde Birliğimizin www.kackarbir@gov.tr resmi internet sayfasından ve Birliğimizin ilan panosunda ilan edilecektir. 4) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara, Birliğimizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 5) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 6) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. 7) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Birliğimiz sorumlu tutulamayacaktır. 6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: İtfaiye Eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 24.07.2023 tarihinde Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği Hizmet Binası İtfaiye Müdürlüğü (Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen/RİZE ) adresinde yapılacaktır. İtfaiye Eri kadrosu için sözlü ve uygulamalı sınav saat 10:00’da başlayacaktır.   Aynı gün içerisinde sözlü ve uygulamalı sınav bitirilemez ise ertesi gün devam edecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır Sınav Konuları: 1- Sözlü Sınav; a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar. 2- Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve fiziksel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: İtfaiye eri sınavında değerlendirme; Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, Birlik tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Birliğin internet adresinde www.kackarbir.gov.tr ilan edilir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Birliğin internet adresinden www.kackarbir.gov.tr ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Birliğin internet adresinde www.kackarbir.gov.tr ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. İlan Olunur.

 

İş İlanı Kariyer - 13:18 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

25 Haziran 2024 SALI
35°
 • ÇAR 29.0°
 • PER 29.4°
 • CUM 30.6°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.