26° Parçalı az bulutlu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alacak

İş İlanı Kariyer - 2 Ocak 2023 23:50 A A

Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alacak

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Şehir

ANKARA

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Son başvuru Tarihi

17.02.2023

Eleman Sayısı

350

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:
– Sınavı Açan Birim: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
– Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 350
– KPSS Puan Yılı, Türleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının; KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.
– Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş sınavı önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava giremezler.

II – SINAV TARİHİ VE YERİ:
– Giriş sınavının yazılı bölümü 18-19 Mart 2023 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara’da sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturum halinde yapılacaktır.
– Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yazılı sınavdan en az 10 (on) gün önce ilan edilecektir. Ayrıca, sınava girecek olan adaylar için https://sinav.hmb.gov.tr/ internet sitesi üzerinden sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır.
– Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde durum, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup, bu ilan tebligat hükmündedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
– Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve aday numaraları, sözlü sınav yeri ve tarihinin yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

III – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.
– Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.
– En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
– Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.
– Başvuruyu, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.
– ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP17, KPSS18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1.750 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)
– Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak.
– Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.
– “Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği” hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

IV – SINAV BAŞVURUSU:
– Başvurular 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 08:30’da başlayıp 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.
– Adaylar giriş sınavına, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesindeki (https://www.hmb.gov.tr) Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır.
Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin yüklenmesi ve Başvuru Formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
– Adayların doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak yazılı sınavın ilk oturumunun başlama saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.
– 17 Şubat 2023 Cuma günü saat:17:30’a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemine ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

V – SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
– Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Sınav konuları oturum sırasına göre aşağıdaki gibidir:
– HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).
– MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.
– MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.
– İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

VI – DEĞERLENDİRME:
– Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir.
– Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’ten az olmaması gerekir.
– Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
– Giriş sınavında başarılı olabilmek için gerekli olan giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
– Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, yazılı sınav puanının da eşit olması halinde KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
– Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:
– Giriş sınavında başarılı olan adayların başarı sırasına göre ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç yazı ile de bildirilir.
– Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulu tarafından incelenir ve 10 (on) iş günü içerisinde karara bağlanıp, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII – DİĞER HUSUSLAR:
– Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport Belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.
– Sözlü sınav öncesi adaylardan, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ile gerekmesi halinde denklik belgesi ve başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
– Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.
– Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
– Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

İlan olunur.

İletişim Bilgileri:
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:33 Çankaya/ANKARA
İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr
Telefon: 0 (312) 253 54 06-07

İş İlanı Kariyer - 23:50 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
26°
 • SAL 32.7°
 • ÇAR 32.7°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.