27° Parçalı bulutlu

Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 30 Aralık 2022 20:00 A A

Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

ANKARA

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

30.12.2022

Son başvuru Tarihi

13.01.2023

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Tüm başvurular e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

A)BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
İlan edilen kadro pozisyonunun başvuru şartlarına göre çeşitlilik gösterebilecek olup istenecek belgeler;
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
2. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
3. ÖZGEÇMİŞ: Sisteme PDF formatında yüklenecektir.
4. ASKERLİK DURUM BELGESİ: Sadece Erkek Adaylar için zorunludur. e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
5. MEZUNİYET BELGELERİ: e-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
6. ÖĞRENCİ BELGESİ: e-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi geçerlidir.
7. TRANSKRİPT: Lisans Eğitimi ile ilgili e-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belge geçerlidir.
8. ALES BELGESİ: e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belge geçerlidir. Sorgulama kodu okunabilir olmalıdır.
9. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
10. YABANCI DİL BELGESİ : YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dil Belgesi olması zorunludur. Sorgulama kodu okunabilir olmalıdır. e-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
11. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
12. TECRÜBE DURUMUNU GÖSTERİR BELGE: İlan edilen kadronun başvuru şartına bağlı olarak alınacak onaylı belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
13. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
14. ADLİ SİCİL KAYDI BELGESİ: e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir. 
şartlarını sağlamalıdır.

B)AÇIKLAMALAR:
1. Atanmaya hak kazanan adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ilanın çıkıldığı birime ibraz etmeleri gerekmektedir.
2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ilanın çıkıldığı birime ibraz edilmesi gerekmektedir.
C)MUAFİYET:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Muafiyet başlıklı 14. maddesinin;
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.hükümü kapsamında merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
D)BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:
1. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
2. Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
3. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.
6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
7. Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar 2547 sayılı kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
8. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
9. 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen Araştırma Görevlilerinden 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri tekrar başlatılanların Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir
12. İdarenin İlan ve Sınav Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

E)BAŞVURU TAKVİMİ:

Duyuru Başlama Tarihi:30.12.2022
Son Başvuru Tarihi:13.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi:20.01.2023
Giriş Sınav Tarihi:27.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi:03.02.2023

 

SIRA NOUNVANBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/ANA SANAT DALI/PROGRAM/
BAĞLI BİRİM
DERECEADETALES PUAN TÜRÜALES PUANIYABANCI DİL PUANISONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI WEB ADRESİBAŞVURU ŞARTLARI
1ARAŞTIRMA GÖREVLİSİGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ
BİYOLOJİ EĞİTİMİ41SAY7050https://gef. gazi.edu.tr/Biyoloji eğitimi lisans mezunu olmak, biyoloji eğitimi alanında tezli lisansüstü eğitim yapıyor
olmak.
2ARAŞTIRMA GÖREVLİSİGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ
EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ41SAY7050https://gef. gazi.edu.tr/Fen  bilgisi  eğitimi  lisans mezunu  olmak, fen bilgisi  eğitimi  alanında  tezli  yüksek  lisans
yapıyor olmak.
3ARAŞTIRMA GÖREVLİSİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ41SAY7080https://mf.gazi.edu.tr/Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak, bilgisayar  mühendisliği  alanında  tezli  yüksek lisans yapıyor olmak.
4ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜKBİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI41SAY7050https://personel.gazi. edu.tr/Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak, teknoloji ve bilgi yönetimi tezli yüksek lisans mezunu       olmak,       video       etiketleme uygulamalarında  derin  öğrenme  yaklaşımları konusunda çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında   en   az   5   (beş)   yıl   çalışma
deneyimine sahip olmak.
5ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜKBİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI41—-—-50https://personel.gazi. edu.tr/Bilgisayar eğitimi alanında tezli yüksek lisans mezunu  olmak,  bilişim  sistemleri  alanında doktora  mezunu  olmak,  nesnelerin  interneti, bulut bilişim, siber güvenlik alanlarından en az
birinde deneyim sahibi olmak.
6ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜKBİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI41SAY7050https://personel.gazi. edu.tr/Bilgisayar     mühendisliği      veya     yazılım mühendisliği lisans mezunu olmak, en az tezli yüksek lisans mezunu olmak, belgelendirmek kaydıyla Unity 3D ortamında C# programlama
dili ile kod geliştirme deneyimine sahip olmak.
7ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜKGAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ41SAY7050https://personel.gazi. edu.tr/Biyoloji  eğitimi  lisans  ve  tezli  yüksek  lisans mezunu  olmak,  yükseköğretim  kurumlarında en az 5 yıl kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesine    yardımcı    olmak    ve alanında uzman akademisyenlerle öğrencilerin
bir araya gelmesi görevlerini yürütmüş olmak.
8ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜKTEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ41—-—-50https://personel.gazi. edu.tr/Biyomedikal mühendisliği lisans, nanoteknoloji ve     nanotıp     tezli     yüksek     lisans     ve biyomühendislik    doktora    mezunu    olmak, moleküler baskılanmış polimer, yüzey plazmon rezonans     ve     biyosensör     konularında
çalışmaları olmak.
9ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VEREN)TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUMALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜPOLİMER TEKNOLOJİSİ41SAY70—-https://tek nikbilimler.gazi.edu. tr/Metal öğretmenliği lisans mezunu olmak, metal eğitimi  alanında  tezli  yüksek  lisans  yapmış olmak,  toz  altı  kaynak  yöntemi  konusunda çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında
en az 5 (beş) çalışma deneyimi olmak.
10ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VEREN)TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUMALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜPOLİMER TEKNOLOJİSİ41SAY70—-https://tek nikbilimle r.gazi.edu. tr/Fen   fakültelerinin   matematik   bölümünden lisans mezunu olmak, matematik alanında tezli yüksek  lisans  yapmış  olmak,  kantorovich  tip ıntegral  operatörleri  konusunda  çalışmaları olmak,    MATLAB    ve    SQL    Server-2008
sertifikalarına sahip olmak.
11ARAŞTIRMA GÖREVLİSİTEKNOLOJİ FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ41SAY7050https://tf.gazi.edu.tr/Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olmak, bilgisayar  mühendisliği  alanında  tezli  yüksek lisans yapıyor olmak
12ARAŞTIRMA GÖREVLİSİTEKNOLOJİ FAKÜLTESİENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ41SAY7050https://tf.gazi.edu.tr/Enerji  sistemleri  mühendisliği  lisans  mezunu olmak, enerji sistemleri mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
13ARAŞTIRMA GÖREVLİSİTEKNOLOJİ FAKÜLTESİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ41SAY7050https://tf.gazi.edu.tr/Metalurji   ve   malzeme   mühendisliği   lisans mezunu    olmak,    metalurji    ve    malzeme mühendisliği   alanında   tezli   yüksek   lisans
yapıyor olmak
14ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(DERS VEREN)
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU
YABANCI DİLLERYABANCI DİLLER41SAY SÖZ
EA
7085https://ydyo.gazi.edu.tr/İngilizce  öğretmenliği  veya  İngiliz  dili  eğitimi lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinden
tezli yüksek lisans mezunu olmak.
İş İlanı Kariyer - 20:00 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.