31° Açık

Dodurga Belediyesi Ekonomist (TH) alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 8 Mayıs 2023 12:23 A A

Ekonomist (TH) alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şehir

ÇANKIRI

Semt-Mahalle

Orta

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

06.05.2023

Çankırı İli Dodurga Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Çankırı ili Orta İlçesi Dodurga Belde Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

Sıra NoUnvanıHizmet SınıfıDerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS Puan TürüKPSS Taban Puanı
1EkonomistTH91-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Maliye, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. -En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmakErkek /KadınP3En az 55 Puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Dodurga Belediye Başkanlığının boş bulunan Ekonomist pozisyonu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 1.            BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen mühendis pozisyonuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. •             Türk Vatandaşı olmak, •             Kamu haklarından mahrum bulunmamak, •             Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. •             Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, •             Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. •             İlan edilen pozisyon için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 2.            BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: •             İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.   •             Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, •             13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 3.            BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar, https://dodurgabeldesi.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda indirilip, imzalanarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. ●             Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, ●             Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir), ●             Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir), ●             KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, ●             Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, ●             Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, ●             2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 4.            BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; •             Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 12/06/2023 – 14/06/2023 tarihleri arasında (mesai saatleri 08:30-17:30 içinde) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Dodurga Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne ) müracaatlarını yapabileceklerdir. •             Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin cankiri@dodurgabeldesi.bel.tr mail adresine başvuru yapabileceklerdir. •             Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. •             Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 5.            BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş pozisyon sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır, Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 19/06/2023 tarihinde kurumumuzun genel ağ sayfasında https://dodurgabeldesi.bel.tr/ adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.   Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 6.            SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: Sözlü sınav 26/06/2023 tarihinde saat 09:00’da Kanarya Mahallesi Kaftan hatun Cad. Damla Sk. No:2 Dodurga / Orta / ÇANKIRI adresinde bulunan Dodurga Belediye Başkanlığı Hizmet Binasının 2.katındaki Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sözlü sınav; 1)            Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 2)            Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 3)            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4)            Mahalli idarelerle ilgili Temel Mevzuat konuları ile pozisyon unvanına ilişkin mesleki Ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 7.            SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er puan, pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

İş İlanı Kariyer - 12:23 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

25 Haziran 2024 SALI
31°
 • ÇAR 29.0°
 • PER 29.4°
 • CUM 30.8°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.