26° Parçalı az bulutlu

Çukurova Üniversitesi Sürekli İşçi alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 30 Aralık 2022 19:07 A A

Çukurova Üniversitesi Sürekli İşçi alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

ADANA

Semt-Mahalle

Çukurova

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

30.12.2022

 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

Çukurova Üniversitesi bünyesindeki işleri yürütmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 15 (Onbeş) kişi  “Sürekli İşçi” alınacaktır.
 

Sıra No

Kadro Unvanı

Alınacak Personel Sayısı

Aranan Nitelikler

1

Sürekli İşçi (Beden İşçisi)

6

 • En az ilköğretim mezunu, en çok ortaöğretim mezunu olmak.

 • 30 yaşından gün almamış olmak.

 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 • Ağır ve tehlikeli işlerde (ağaç budama, taşıma, çim biçme vb) çalışmaya engel sağlık sorununun bulunmaması ve adayın kurada çıkması halinde Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık durumunun olmadığını gösterir sağlık kurulu raporunu alabilmesi.

2

Sürekli İşçi (Traktör Şoförü)

6

 • En az ilköğretim mezunu, en çok ortaöğretim mezunu olmak.

 • 30 yaşından gün almamış olmak.

 • Eski E/Yeni D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 • Ağır ve tehlikeli işlerde (ağaç budama, çim biçme vb) çalışmaya engel sağlık sorununun bulunmaması ve adayın kurada çıkması halinde Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık durumunun olmadığını gösterir sağlık kurulu raporunu alabilmesi.

3

Sürekli İşçi (Süt ve Süt Ürünleri
İşlemecisi)

3

 • En az ilköğretim mezunu, en çok ortaöğretim mezunu olmak.

 • 30 yaşından gün almamış olmak.

 • Süt ve süt ürünleri üretim ve işleme konularında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak.

 • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık sorununun bulunmaması ve adayın kurada çıkması halinde Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışmaya engel sağlık durumunun olmadığını gösterir sağlık kurulu raporunu alabilmesi.

Şartları taşıyan adayların, 30/12/2022 – 03/01/2023 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

A)        GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

1.         2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2.         Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
3.         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
4.         Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
5.         Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6.         Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,
7.         Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
8.         Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),
9.         Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
10.       Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
11.       Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
12.       İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme süresi olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir.
13.       Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
14.       Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
15.       Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yürütülecek meyve toplama, çapalama, yabancı ot temizliği, toprak işleme, ilaçlama, budama, üretilen ürünlerin paketlenmesi ve taşınması, gübreleme, sulama, sulama sistemlerinin küçük ölçekli tamiratı, kazı, fide – fidan dikimi ile üretimi, tohum ekimi, peyzaj ve çim sulama, çim biçme, açıkta ve serada bitkisel üretim, temizlik işleri, bitkisel üretimden elde edilen materyallerin (tohum, silaj, sap, saman, balya) çuvallanması ve taşınması, bitkisel üretimde gerçekleştirilecek sulama faaliyetlerinde yer almak, küçük tadilatlarda (boya, su patlağı, tel-çit onarımı ve yapımı, sıva vb.) yer almak, süt – bahçe ürünleri – tarla ürünleri – arıcılık – tavukçuluk ürünlerinin işleme ve üretiminin çeşitli aşamalarında yer almak, hayvancılık şubesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer almak, metal işlerinde çalışmak, çiftlik genelinde mal ve malzemelerin yüklenmesi ve taşınması işlerinde yer almak, küçükbaş sürü güdümü, ofset ve matbaa işlerinde yer almak, bitkisel üretim ambarlarında yürütülen tüm faaliyetlerde yer almayı kabul ettiğini beyan etmek.

*Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve uygulama Çiftliğindeki, yukarıda 15.Maddede yazılanlar dışındaki tüm işlerde de görev almayı kabul ettiğini beyan etmek.

*Adayların 2 (iki) aylık deneme sürecini kabul etmiş olduklarını beyan etmek.

*Talepler Adana Merkez ve ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Adana’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

B)        KURA VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

•          Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı asıl ve dört katı yedek aday olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak 19/01/2023 Perşembe günü Saat: 10:00’da Üniversitemizce görevlendirilen personellerin katılımıyla gerçekleşecek olup, noter huzurunda yapılacaktır. Adayların istemeleri halinde kura çekimini Üniversitemizin @cuhabermerkezi Instagram hesabında canlı olarak izleyebileceklerdir.
•          İşkur tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrasında açık iş ilanının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
•          Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
•          Üniversitemiz internet adresinde (http://www.cu.edu.tr/) adayların başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakları belirtilen tarihe kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir. Belirlenen şartları taşıdığı tespit edilerek sözlü sınava alınacak olanların listeleri Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecektir.
•          Belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen asıl adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle duyuru yapılacaktır.
 
•          Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
•          Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü Sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.
•          Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
•          Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
•          Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
•          Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
•          Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde itirazlarını yapabilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

C)        BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

•          Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakları belirtilen tarihe kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.
•          Sözlü sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
•          Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

D)        İSTENEN BELGELER
1.         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2.         3 adet vesikalık fotoğraf
3.         Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4.         Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5.         Yerleşim Yeri Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
6.         Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7.         Sağlık Raporu (Tek Hekim Onaylı) (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir)
8.         Sürücü Belgesi Fotokopisi
9.         Deneyim istenilen meslekler için ilgili tecrübe belgesi ve SGK Hizmet Dökümü

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688
 

İş İlanı Kariyer - 19:07 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
26°
 • SAL 32.7°
 • ÇAR 32.7°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.