32° Açık

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bakım ve onarım hizmeti alınacak

İş İlanı Kariyer - 16 Mayıs 2023 11:09 A A

Bakım ve onarım hizmeti alınacak

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİMİ

Şehir

ANKARA

Semt-Mahalle

Altındağ

İlan Türü

İHALE

İhale Usulü

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

Kiralama ve Hizmet Alımı

İhale ve Teklif Açma Tarihi

30.05.2023 11:30

İhale Kayıt No

2023/349923

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

4 Grup Muhtelif Tıbbi Cihaz Bakımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/349923

1-İdarenin
a) Adı:

TIP FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L-Blok Kat:3 06100 SAMANPAZARI ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası:

312 508 37 90 / 312 508 23 15 – 3123103829

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:

4 Grup Muhtelif Tıbbi Cihaz Bakımı

b) Niteliği, türü ve miktarı:

4 Grup Muhtelif Cihaz Bakım Onarımı Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

ç) Süresi/teslim tarihi:

İşe başlama tarihi 30.06.2023, işin bitiş tarihi 31.01.2024

d) İşe başlama tarihi:

30.06.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:30.05.2023 – 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):A.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Yönetim Blokları L Blok Kat:3 Satın Alma Birimi Komisyon Odası 06100 Samanpazarı/Ankara 09

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Ro Su Sistemleri Bakımı

Belge Adı

Açıklama

-TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi,

-TSE 12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi,

-Detayları Teknik Şartnamede bulunan Kalibrasyonlu cihaz listesi ile kalibrasyon sertifikaları,

-Detayları Teknik Şartnamede bulunan Kalibrasyonlu cihaz listesi ile kalibrasyon sertifikaları,

Getinge Marka Yıkayıcı Dezenfektör Bakımı

Belge Adı

Açıklama

-Firma kendi bünyesinde çalışan Teknik Personelin ilgili cihaz hakkında teknik eğitim aldıklarını, üretici firma tarafından verilmiş belge ile personelin SGK belgeleri,

-Firma kendi bünyesinde çalışan Teknik Personelin ilgili cihaz hakkında teknik eğitim aldıklarını, üretici firma tarafından verilmiş belge ile personelin SGK belgeleri,

– İsteklilerin, üreticiden veya Yetkili Distibütöründen alınmış Cihazların montaj, bakım, arıza ve yedek parça satışı yapmasına ait Yetkili Servis Belgesi,

– İsteklilerin, üreticiden veya Yetkili Distibütöründen alınmış Cihazların montaj, bakım, arıza ve yedek parça satışı yapmasına ait Yetkili Servis Belgesi,

Sakura/Tıssue/Tek Marka Patoloji Cihazları Bakımı

Belge Adı

Açıklama

– İstekliler Üretici-İthalatçı veya Yetkili Distribütörden alınmış Yetkili Teknik Servisi olduğuna dair Yetkili Servis Belgesi,

– İstekliler Üretici-İthalatçı veya Yetkili Distribütörden alınmış Yetkili Teknik Servisi olduğuna dair Yetkili Servis Belgesi,

– Firma kendi bünyesinde çalışan Teknik Personelin ilgili cihaz hakkında teknik eğitim aldıklarına ilişkin belge ile personelin SGK belgeleri,

– Firma kendi bünyesinde çalışan Teknik Personelin ilgili cihaz hakkında teknik eğitim aldıklarına ilişkin belge ile personelin SGK belgeleri,

-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde Dezenfektör, Buhar Sterilizatör, Su arıtma cihazları ile Laboratuar Cihazları bakımları ile Onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

İş İlanı Kariyer - 11:09 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

25 Haziran 2024 SALI
31°
 • ÇAR 29.0°
 • PER 29.4°
 • CUM 30.8°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.