27° Parçalı bulutlu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak

İş İlanı Kariyer - 30 Aralık 2022 10:02 A A

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacak

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

ANKARA

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

30.12.2022

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1- Öğretim Elemanı İlanı Hakkında:
Üniversitemiz   Akademik   Birimlerine,   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanununun   ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  ’in  ilgili  maddeleri  uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Başvurular;  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  gün  içerisinde sadece  online  olarak  https://ilan.aybu.edu.tr  adresinden  kabul  edilecek  ve  bu  link  üzerinden işlemler  yürütülecektir.  Şahsen  veya  posta  ile  yapılan  başvurular  geçerli  kabul  edilmeyecektir. İlan  şartlarına  uygun  olmadığı  anlaşılan  başvurular  geçersiz  sayılacaktır.  Sistem  üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan  adayların  başvuruları  kabul  edilmeyecektir.  (Online  olarak  yapılan  başvurular  için  istenen tüm   bilgi   ve   belgeler   ilanın   her   aşamasında   kontrol   ve   teyit   amaçlı   olarak   gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

2-  Öğretim  Görevlisi  (Ders  Verecek)  ve  Araştırma  Görevlisi  Kadrolarına  Başvurularda İstenilenler:
a)   Dilekçe   (https://ilan.aybu.edu.tr/   adresindeki   ilgili   unvana   ait   dilekçe   bilgisayar
ortamında doldurulup pdf olarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
b) Özgeçmiş
c) Bilimsel Çalışma ve Yayınları (Varsa eklenecek)
d)  Diploma  (e-Devlet  üzerinden  alınan  barkotlu  ve  okunaklı  Lisans  ve  Lisansüstü mezuniyet  belgesi.(e-Devlette  eğer  Lisans  ve  Lisansüstü  belgeleri  yoksa  diplomaların  aslı  veya geçici mezuniyet belgeleri – e-Devletten alınmamış belgelerin Noter veya ilgili kurumdan onaylı olması  gerekmektedir.  Yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  onaylı  diplomayla  birlikte  onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)
e)  Transkript  (e-Devlet  üzerinden  alınan  barkotlu  ve  okunaklı  Lisans  ve  Lisansüstü eğitimlere  dair  transkript  belgeleri.  Eğer  e-Devletten  bu  belgeler  alınamıyorsa  onaylı  transkript belgeleri)
f) Öğrenci Belgesi (İlan açıklamasında öğrencilik şartı mevcutsa ilan tarihi içerisinde e- Devlet  üzerinden  alınmış  barkotlu  ve  okunaklı  öğrenci  belgesi.  Eğer  e-Devletten  bu  belge alınamıyorsa onaylı öğrenci belgesi)
g)  ALES  Belgesi  (e-Devletten  alınmış  barkotlu  ve  okunaklı  belge  ve  5  yıldan  eski olmayan sınav belgesi. Eğer varsa muafiyetini kanıtlayan belge)
h) Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM internet sitesinden alınan barkotlu ve okunaklı belge.)
i) Hazırlık Belgesi (Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuduysa onaylı belgesi)
j) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge. Erkek adaylar
için askerlik durumunu gösterir belge)
k) Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)
l)   Hizmet   Belgesi   Herhangi   bir   kamu   kuruluşunda   çalışanların   (daha   önce   çalışıp ayrılsalar   dahi)   e-Devlet   üzerinden   alacakları   “HİTAP   Hizmet   Belgesini”   müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
m) Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
n) Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınmış barkotlu ve okunaklı belge)
o)  Diğer  Belgeler   (Eğer  ilan   açıklamasında  deneyim  ya  da  belge  vb.  özel  şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeler)

3- Önemli Notlar:
a)    Yukarıdaki    istenilen    belgelerin    https://ilan.aybu.edu.tr    adresine    yüklenmesi gerekmektedir.
b) Yukarıdaki belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği, barkod ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecektir.
c)  Adayların  ilanda  açıklama  olarak  belirtilen  şartlar  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
d)  Bu  ilanda  yayımlanan  araştırma  görevlisi  kadrolarına  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi kapsamında atama yapılacaktır.
e)  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not  sistemine eşdeğerliği için  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nın  eşdeğerlik  tablosu  kullanılır.  (Transkriptte  sadece yüzlük not  sistemi  varsa bu  yüzlük not  kullanılacaktır.  Transkriptte sadece dörtlük veya sadece beşlik not sistemi varsa YÖK Eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Transkriptte hem dörtlük hem de yüzlük not sistemi varsa adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi dörtlükse YÖK Eşdeğerlik tablosu, eğer adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi yüzlükse yüzlük not sistemi kullanılacaktır. Transkriptte hem beşlik hem de yüzlük not sistemi varsa adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi beşlikse YÖK Eşdeğerlik tablosu, eğer adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin not sistemi yüzlükse yüzlük not sistemi kullanılacaktır.)
f)   Öğretim   Üyesi   Dışındaki   Öğretim   Elemanı   Kadrolarına   Yapılacak   Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15.  Maddesi  gereği,  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  öncelikli  alanlarda  araştırma görevlisi   kadroları   ile   ilgili   olarak,   bu   Yönetmelik   uyarınca   yapılacak   ön   değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.
g) Adaylar sadece bir kadroya başvuru  yapabilir.  Birden  fazla kadroya başvuran  adayın tüm başvuruları iptal edilir.
h)  İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  koşullarının  uygun olmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
i) Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa, o alanda ALES’ten   en   az   70   puan   alınmış   olması   gerekmektedir   (Merkezi   sınav   muafiyetinden yararlanmayı  talep  edenlerin, başvuru  belgelerinin haricinde muafiyet  durumlarını  kanıtlamaları halinde ön  değerlendirme  ve nihai  değerlendirme aşamalarında ALES  puanları  70  olarak kabul edilecektir.)
j) Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul  edilen  Merkezi  Yabancı  Dil  sınavları  (YDS  veya  e-  YDS  veya  YÖKDİL)  veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.
k)   Yabancı   dille   eğitim   yapılan   birimlere   yapılan   başvurularda   “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin   Yönetmelik”   ‘in   ilgili   maddeleri   gereğince   asgari   koşulların   sağlanmış   olması gerekmektedir.
l) Üniversite internet sayfasından ve/veya https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
m) İlanımıza ve sınav sonuçlarına http://www.aybu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
n) Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
o) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

UNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

İSTENİLEN ASGARİ ALES PUANI VE TÜRÜ

İSTENİLEN ASGARİ YABANCI DİL PUANI

Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni HukukArş. Gör.41Hukuk  Fakültesi  lisans  mezunu  olmak,  özel hukuk  alanında   tezli  yüksek  lisans  yapıyor olmak. ALES EA En Az: 70 – Yabancı Dil En Az: 50*EA-7050
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiBilgi ve Belge YönetimiArşivcilikArş. Gör.41Lisans   alanında   Bilgi   ve   Belge   Yönetimi, Arşivcilik   veya   Tarih   bölümlerinin   birinden mezun  olmak.  Aynı  alanların  birinde  yüksek lisans  yapıyor  olmak,  Yabancı  Dil  ve  ALES
(sözel) puanlarından en az 70 almış olmak.
*SÖZ-7070
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTarihOsmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti
Tarihi
Arş. Gör.41Tarih bölümünden mezun olmak. Tarih alanında yüksek  lisans  veya  doktora  yapıyor  olmak. Yabancı Dil ve ALES (sözel) puanlarından en az 70 almış olmak.*SÖZ-7070
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTarihGenel Türk TarihiArş. Gör.41Tarih bölümünden mezun olmak. Tarih anabilim dalında  yüksek  lisans  veya  doktora  yapıyor olmak.    Yabancı    Dil    ve    ALES    (sözel)
puanlarından en az 70 almış olmak.
*SÖZ-7070
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTarihYeniçağ TarihiArş. Gör.41Tarih bölümünden mezun olmak. Tarih alanında yüksek  lisans  veya  doktora  yapıyor  olmak. Yabancı Dil ve ALES (sözel) puanlarından en
az 70 almış olmak.
*SÖZ-7070
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk DiliArş. Gör.41Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans mezunu olmak.  Türk  Dili  alanında  yüksek  lisans  veya doktora  yapıyor  olmak.  Yabancı  Dil  ve  ALES
(sözel) puanlarından en az 70 almış olmak.
*SÖZ-7070
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıArş. Gör.41Türk  Dili  ve  Edebiyatı  lisans  mezunu  olmak. Türk   Dili   ve   Edebiyatı/Yeni   Türk   Edebiyatı alanında  yüksek  lisans  veya  doktora  yapıyor olmak.    Yabancı    Dil    ve    ALES    (sözel)
puanlarından en az 70 almış olmak.
*SÖZ-7070
İşletme FakültesiİşletmePazarlamaArş. Gör.41İşletme   bölümünden   lisans   mezunu   olmak. İşletme  veya  Pazarlama  alanında  tezli yüksek lisans yapıyor olmak.*EA-7075
İşletme FakültesiYönetim Bilişim SistemleriYönetim Bilişim SistemleriArş. Gör.41Yönetim   Bilişim   Sistemleri   veya   Bilgisayar Mühendisliği   bölümlerinden   birinden   lisans mezunu   olmak.  Bu   alanlardan   birinde   tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.
*EA-7075
İşletme FakültesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilikUluslararası Ticaret ve İşletmecilikArş. Gör.42Uluslararası   Ticaret   ve   İşletmecilik  Bölümü, Finans  ve  Bankacılık  Bölümü  veya  İşletme bölümlerinden  birinden  lisans  mezunu  olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
*EA-7075
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriArş. Gör.41Bilgisayar      Mühendisliği      veya      Yazılım Mühendisliği  bölümünden  mezun  olmak.  Bu alanlardan birinde yüksek lisans yapıyor olmak.*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar DonanımıArş. Gör.41Bilgisayar Mühendisliği ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak. Bu  alanlardan  birinde  yüksek  lisans  yapıyor
olmak.
*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik- Elektronik MühendisliğiElektronikArş. Gör.41Elektrik,   Elektrik-Elektronik   veya   Elektronik Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bu  bölümlerden  birinde  yüksek  lisans  yapıyor
olmak
*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiArş. Gör.41Endüstri  Mühendisliği  lisans  mezunu  olmak. Endüstri Mühendisliğinde yüksek lisans yapıyor olmak.*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEnerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiArş. Gör.41Mühendislik   Fakültelerinin   Enerji   Sistemleri Mühendisliği     veya     Makine     Mühendisliği Bölümünden   mezun   olmak.   Bu   bölümlerin
birinde yüksek lisans yapıyor olmak.
*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesiİnşaat MühendisliğiYapıArş. Gör.41İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.
İnşaat mühendisliği yapı alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMakine MühendisliğiKonstrüksiyo n ve İmalatArş. Gör.41Makine   mühendisliği   lisans   mezunu   olmak. Makine  veya  İmalat  mühendisliği  bölümünde yüksek lisans yapıyor olmak.*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMatematikMatematik- Bilgisayar BilimleriArş. Gör.41Matematik  bölümü  mezunu  olmak.  Matematik bölümünde yüksek lisans yapıyor olmak.*SAY-7060
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMetalurji ve Malzeme MühendisliğiMalzeme MühendisliğiArş. Gör.41Metalurji   ve   Malzeme   Mühendisliği   mezunu
olmak.  Malzeme  veya  Metalurji  ve  Malzeme Mühendisliğinde yüksek lisans yapıyor olmak.
*SAY-7060
Rektörlük MerkeziÖğr. Gör. (Uygulam alı Birim)31Lisans,   yüksek   lisans   ve   doktora   eğitimini sosyoloji alanında tamamlamış olmak. Kadın ve Çocuk Konularında çalışmaları olmak. Psikoloji Eğitimi        Sertifikasına        sahip        olmak. Yükseköğretim   kurumlarında   en   az   üç   yıl
çalışmış olmak.
*EA-7050
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve RehabilitasyonOrtopedik Fizyoterapi ve RehabilitasyonArş. Gör.41Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon  alanında  lisans mezunu  olmak.  Bu  alanda  tezli  yüksek  lisans yapıyor olmak.*SAY-7050
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDişçilik HizmetleriAğız ve Diş Sağlığı Pr.Öğr. Gör. (Ders Verecek)21Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak.*SAY-70MUAF
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluPazarlama ve ReklamcılıkHalkla İlişkiler ve Tanıtım Pr.Öğr. Gör. (Ders Verecek)21Sosyoloji  Bölümü  lisans  mezunu  olmak.  Aynı alanda doktora yapıyor olmak. SGK dökümü ile belgelemek   şartıyla   Sosyolojik   veri   analizi alanında  raportör  olarak  en  az  5  yıl  çalışmış olmak.*SÖZ-70MUAF
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluMülkiyet Koruma ve GüvenlikSivil Savunma ve İtfaiyecilik Pr.Öğr. Gör. (Ders Verecek)61Lisans    Mezunu    olmak.    İtfaiye    elemanı yetiştirme,  orman  ve  kırsal  alan  yangınlarına müdahale, Temel ilk yardım eğitimi ve Güvenlik cihazları  kullanım  sertifikalarına  sahip  olmak. Alanında belgelendirmek kaydıyla 2 yıl çalışmış olmak.MUAFMUAF
Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluElektronik ve OtomasyanBiyomedikal Cihaz Teknolojisi Pr.Öğr. Gör. (Ders Verecek)51Biyomedikal  Mühendisliği,  Fizik  Mühendisliği, Fizik     veya     Fizik     Öğretmenliği     Doktora derecesine sahip olmak. Spektroskopi alanında ve  Piridin  türevi  Schiff  bazlarının  sentezi  ve karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak. Eğitim  kurumlarında  en  az  3  yıl  ders  verme
tecrübesine sahip olmak.
*SAY-70MUAF
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriFizyolojiArş. Gör.41Tıbbi  Fizyoloji  alanında  yüksek  lisans  veya
doktora   yapıyor   olmak.   ALES   Sayısal:   80 Yabancı Dil: 65 puan almış olmak.
*SAY-8065
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyofizikArş. Gör.41Nörobilim  ya  da  Sinirbilim  alanlarında  yüksek lisans yapıyor olmak. ALES sayısal:70 Dil:60*SAY-7060
Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerÖğr. Gör. (Ders Verecek)31İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan  Kültürü  ve  Edebiyatı  bölümlerinden birinden   lisans   mezunu   olmak.   İngiliz   Dili Öğretimi alanında doktora yapmış olmak. YDS veya eşdeğerliliği olan sınavdan asgari 90 puan almış olmak. Üniversite düzeyinde 5 akademik yıl İngilizce öğretim tecrübesine sahip olmak.*SÖZ-7090
Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerÖğr. Gör. (Ders Verecek)1/36İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan  Kültürü  ve  Edebiyatı  bölümlerinden birinden  lisans  mezunu  olmak.  Tezli  yüksek lisans  mezunu  olmak.  YDS  veya  eşdeğerliliği olan sınavdan asgari 90 puan almış olmak. 2 yıl
İngilizce öğretim tecrübesine sahip olmak.
*SÖZ-7090

*   Yükseköğretim   Kurulu   Başkanlığının   22.05.2019   tarihli   yürütme   kurulu   kararı gereğince,   yapılacak   başvurularda   dikkate   alınacak   ALES   puan   türlerinin   üniversitelerce belirlenmesi gerektiğinden tabloda belirtilen puan türleri esas alınacaktır.
Öğretim Elemanı Sınav Takvimi:
Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.
Ön Değerlendirme Tarihi       : 24/01/2023
Sınav Giriş Tarihi                   : 03/02/2023
Sonuç Açıklama Tarihi          : 10/02/2023

İş İlanı Kariyer - 10:02 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
27°
 • SAL 32.4°
 • ÇAR 32.3°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.