26° Parçalı az bulutlu

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 2 Mayıs 2023 11:34 A A

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Şehir

ANKARA

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

30.04.2023

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığında (Başkanlık) istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucundaki başarı sırasına göre 2 (iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce alanında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir. Bu ilana ilişkin bütün bilgilendirmeler, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve/veya Başkanlık elektronik ağ adresi http://www.anayasa.gov.tr üzerinden yapılacaktır. İlanda belirtilen hususlar dışında adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yoluyla bilgilendirme yapılmayacaktır.  

Başvuru GrubuBilişim Personeli PozisyonuBölümlerAlınacak Personel Sayısı
Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 (iki) Katına KadarYazılım Geliştirme UzmanıBilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, İstatistik, Matematik, Fizik2
TOPLAM2

1. BAŞVURU ŞARTLARI: A. GENEL ŞARTLAR a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c) Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun’a tabi kadrolu veya aynı Kanun’un 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.), e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olmak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak, g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik hizmetinden muaf olmak, h) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, i) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, j) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak, k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR B.1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler: a) Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek, b) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak, c) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hâkim olmak, d) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirmiş olmak, e) REST, SOAP ve GraphQL teknolojileri ile mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, f) NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak, g) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak, h) Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak, i) Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak, j) Tercihen React JavaScript kütüphanesi ile uygulama geliştirmiş olmak, k) Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak, l) Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak, m) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, n) Tercihen PHP Laravel ve .Net teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. 2. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER a) Başvurular 01/05/2023 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 15/05/2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. b) Başvurular, e-Devlet üzerinden Anayasa Mahkemesi Başkanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. c) Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. d) Başkanlığımızın başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır. e) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. f) Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır. g) Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeler şunlardır:

BELGEAÇIKLAMA
a)ÖzgeçmişBilgisayar ortamında hazırlanmış özgeçmiş.
b)Vesikalık FotoğrafSon 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5×6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf.
c)Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren BelgelerÇalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre: 1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü ve çalıştığı kurumdan alacağı, ilanın genel şartlar bölümünün (c) bendinde belirtilen sürelerde bilişim personeli olarak çalıştığını gösterir belge, 2) Kamu kurumlarında bilişim personeli olarak çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge, mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
ç)Programlama BelgesiGüncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
d)Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren BelgelerBaşvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe aşağıdaki hususları içerecek şekilde belgelenmelidir. Başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
e)KPSS Sonuç BelgesiVarsa, KPSS puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti
f)Yabancı Dil BelgesiVarsa, İngilizce yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti
g)Mezuniyet BelgesiDiploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi. (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK’e denklik başvurusu yaptıklarına dair belgeyi ibraz edeceklerdir.)
h)Erkek Adaylar İçin Askerlik ile İlişiği Bulunmadığına İlişkin BelgeTerhis durumunu, muafiyet durumunu veya askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösterir belge.
ı)SertifikalarBaşvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen hususlar hakkında varsa sertifikalar başvuruya eklenecektir.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI a) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ve/veya http://www.anayasa.gov.tr adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. b) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan sözlü/uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde KPSS puanının %70’inin ve yabancı dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak ataması yapılacak personel sayısının 10 (on) katı kadar aday sınav için çağrılacaktır. (Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+(Yabancı Dil Puanı × 0,30)]) c) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır. d) Sözlü/uygulamalı sınava çağrılan adaylardan son sıradaki adayla aynı puana sahip adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir. e) Başkanlık, pozisyonlar itibarıyla alınacak sözleşmeli bilişim personeli sayısı kadar başvurunun, sınava girmeye hak kazananın veya sınav sonucunda pozisyonlardan herhangi birinde belirlenen sayıda başarılı adayın olmaması hâlinde, ihtiyaç durumuna göre pozisyonlar arasında sayısal belirleme, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir. 4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI a) Sınav sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılabilecektir. b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi hâlde adaylar sınava alınmayacaklardır. c) Sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır. 5. SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ a) Sözlü/uygulamalı sınav, Anayasa Mahkemesi Başkanlığında (Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 06805 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav 15/06/2023 tarihinde başlayacaktır. Ayrıntılı sınav takvimi, başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ve/veya http://www.anayasa.gov.tr adresinden duyurulacaktır. b) Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. c) Sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarılı sayılanlardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak sınav başarı sırası oluşturulacaktır. 6. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 2 (iki)’dir. b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ve/veya http://www.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde posta ile bildirimde bulunulur. Adayların tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir. d) Kendilerine tebligat yapıldığı hâlde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı hâlde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. e) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. f) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. g) Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ve/veya http://www.anayasa.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir. 7. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, en fazla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 7.1.SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

S.N.Bilişim Personeli PozisyonuAylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı TavanıAlınacak Personel SayısıAylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı* (TL)
1Yazılım Geliştirme Uzmanı2 Katına kadar242.321,38
TOPLAM2

* Sözleşmeli bilişim personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz. 8. DİĞER HUSUSLAR a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. b) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. c) Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları hâlde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması hâlinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur

 https://www.anayasa.gov.tr/  

 https://www.ilan.gov.tr/  

İş İlanı Kariyer - 11:34 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
26°
 • SAL 32.7°
 • ÇAR 32.7°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.