26° Parçalı az bulutlu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

İş İlanı Kariyer - 30 Aralık 2022 11:27 A A

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Şehir

ANTALYA

Semt-Mahalle

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI (2022/03)
Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi30.12.2022
Son Başvuru Tarihi13.01.2023 (mesai bitimine kadar)
Ön Değerlendirme İlan Tarihi18.01.2023
Giriş Sınavı Tarihi23.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi26.01.2023
BaşvuruBaşvurular; ilanda belirtilen birimlere (Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine), şahsen veya posta  yoluyla  yapılacaktır.  Süresi  içinde  yapılmayan  başvurular,  eksik  belgeli  dosyalar  ve  postadaki  gecikmeler  dikkate alınmayacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekli olup, merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
4- ALES puanının geçerlilik süresi sonuç açıklama tarihi itibariyle 5 yıldır.
5- Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
❖ Adayların lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü adayın tercihine göre kullanılacaktır.
❖ Alan türü değişen programlardan mezun olanların başvurularında, beyan etmeleri durumunda lisans eğitimine başladıkları ALES puan türü dikkate alınacaktır.
❖ Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlara başvurularda ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.
Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
❖ İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
❖ Alan türü değişen programlardan mezun olanların başvurularında, beyan etmeleri durumunda lisans eğitimine başladıkları ALES puan türü dikkate alınacaktır.
❖ Özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlara başvurularda, ALES puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirmeye alınacaktır.
6- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
❖ Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
❖ Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
❖ Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
❖ Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse
Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
❖ Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
7- Araştırma Görevlisi kadroları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamında ilan edilmiş olup,
❖ Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
MUAFİYET:
❖ Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar ile meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlisi kadrosuna atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki “Akademik Personel-Akademik Yükseltme/Atama Formları” sekmesinde yer alan başvuru formu)
2- Fotoğraf (2 adet)
3- Özgeçmiş
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön Yüz)
5- ALES Sonuç Belgesi
6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
7- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınan, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi başvuru sırasında kabul edilmekte olup, atama aşamasında ise mutlaka aslı ya da ıslak imzalı ve mühürlü olarak onaylı suretleri bulunmalıdır. (Ayrıca yurt dışından alınmış diplomalar için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge eklenmelidir.)
8- Lisans Transkripti (Aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı veya karekodlu transkript belgesi. Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği Yönetmelik uyarınca yapılacaktır.)
9- Tecrübe Belgeleri (İlan özel şartlarında tecrübe şartı bulunması halinde, çalışılan iş yerlerinden alınacak; çalışılan alanları, unvanları ve görev yapılan tarihleri gösterir imzalı belge ile SGK hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Kamuda çalışmış olanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar için ise ilgili kurumdan alınan onaylı hizmet belgesi ya da e-Devlet kapısı üzerinden alınan HİTAP hizmet belgesi ayrıca eklenmesi gerekmektedir.)
10- İlan özel şartlarında belirtilen diğer belge ve sertifikalar
11- Askerlik Durum Belgesi (Terhis, tecilli veya muaf olduğu gösteren askerlik durum belgesi)
12- Adli sicil kaydına ilişkin e-Devlet kapısı üzerinden alınan belge
13- Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
14- KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ile KVK Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni onaylı formları (https://pdb.alanya.edu.tr adresindeki “Formlar-KVK Formları” sekmesinde yer almaktadır.)
AÇIKLAMALAR:
❖ Atanmaya hak kazanıldığında istenilen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılmak suretiyle mühürlenerek onaylanması veya noter tarafından onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
❖ Üniversite, ilanın sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
❖ Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
❖ İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
❖ Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir. 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADRO İLANI

İLAN NOBİRİMBÖLÜMÜANABİLİM DALI / PROGRAMKADRO UNVANIKADRO SAYISIDERECEALES PUANIYAB. DİL PUANISONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİİLAN ÖZEL ŞARTLARI
1Rafet Kayış
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)157050https://muhendislik.alanya.edu.trİlgili  Alanda  Lisans  Mezunu  Olmak.  İlgili  Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
2Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPeriodontolojiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)15Muaf50https://dhf.alanya.edu.tr/Diş   Hekimliği   Fakültesi   Lisans   Mezunu   Olmak.
Doktorasını  veya  Uzmanlığını  İlgili  Alanda  Almış Olmak.
3Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerProtetik Diş TedavisiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)15Muaf50https://dhf.alanya.edu.tr/Diş   Hekimliği   Fakültesi   Lisans   Mezunu   Olmak. Doktorasını  veya  Uzmanlığını  İlgili  Alanda  Almış
Olmak.
4Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerDiş Hastalıkları ve TedavisiÖğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)15Muaf50https://dhf.alanya.edu.tr/Diş   Hekimliği   Fakültesi   Lisans   Mezunu   Olmak. Doktorasını  veya  Uzmanlığını  İlgili  Alanda  Almış
Olmak.
5Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek YüksekokuluSeyahat- Turizm ve Eğlence HizmetleriTurist
Rehberliği
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)1770Muafhttps://altsoturizmmyo.alanya.edu.tr/Turist  Rehberliği  veya  Turizm  Rehberliği  Bölümü Lisans  Mezunu  Olmak.   Turizm  Rehberliği,  Turist Rehberliği,     Turizm     İşletmeciliği     veya     Turizm İşletmeciliği  ve  Otelcilik  Alanlarının  Birinde  Tezli Yüksek  Lisans  Yapmış  Olmak.  Lisans  Eğitiminden
Sonra Turist Rehberliği Ruhsatnamesine Sahip Olmak
6Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek
Yüksekokulu
Seyahat- Turizm ve Eğlence
Hizmetleri
Turist
Rehberliği
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)1770Muafhttps://altsoturizmmyo.alanya.edu.tr/Yönetim Organizasyon Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış   Olmak.   Belgelendirmek   Kaydıyla   Lisans Mezuniyetinden     Sonra     Yönetim     Organizasyon
Alanında En Az Beş Yıl Deneyime Sahip Olmak.
7Akseki Meslek YüksekokuluMimarlık ve Şehir PlanlamaTapu KadastroÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)1770Muafhttps://aksekimyo.alanya.edu.tr/Harita Mühendisliği Bölümü  Lisans Mezunu  Olmak. Harita  Mühendisliği,  Coğrafi  Bilgi  Sistemleri  veya Uzaktan    Algılama    ve    Coğrafi    Bilgi    Sistemleri Alanlarının   Birinde   Tezli   Yüksek   Lisans   Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında En Az Bir   Yıl   Deneyime   Sahip   Olmak.   Yükseköğretim Kurumlarında   Alanında   Ders   Verme   Deneyimine
Sahip Olmak.
8Akseki Meslek YüksekokuluBüro Hizmetleri ve SekreterlikBüro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)1770Muafhttps://aksekimyo.alanya.edu.tr/Kamu  Yönetimi,  Siyaset  Bilimi  ve  Kamu  Yönetimi, Büro Yönetimi Eğitimi, Bilgi ve Belge Yönetimi veya Sosyal  Bilgiler  Eğitimi/Öğretmenliği  Lisans  Mezunu Olmak.  Bu  Alanların  Birinde  Tezli  Yüksek  Lisans Yapmış  Olmak.  Yüksek  Lisans  Eğitiminden  Sonra Yükseköğretim       Kurumlarında       Ders       Verme
Deneyimine Sahip Olmak.
9Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)157085https://ydy.alanya.edu.trRus Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Rus Dili ve Edebiyatı Alanında Tezli Yüksek Lisans
Yapmış Olmak.
10Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)157085https://ydy.alanya.edu.trAlman   Dili   ve   Edebiyatı   Lisans   Mezunu   Olmak. Alman  Dili  ve  Edebiyatı  veya  Alman  Dili  Eğitimi
Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO İLANI

İLAN NOBİRİMBÖLÜMÜANABİLİM DALIKADRO UNVANIKADRO SAYISIDERECEALES PUANIYAB. DİL PUANISONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİİLAN ÖZEL ŞARTLARI
1Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Fizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve RehabilitasyonAraştırma Görevlisi177050https://saglikbf.alanya.edu.tr/İlgili  Alanda  Lisans  Mezunu  Olmak.  İlgili  Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
2Rafet Kayış
Mühendislik Fakültesi
Endüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiAraştırma Görevlisi177050https://muhendislik.alanya.edu.trİlgili  Alanda  Lisans  Mezunu  Olmak.  İlgili  Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.
İş İlanı Kariyer - 11:27 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

15 Temmuz 2024 PAZARTESİ
26°
 • SAL 32.7°
 • ÇAR 32.7°
 • PER 33.9°

POPÜLER HABERLER

 • 01
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden; 1-   Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi […]
 • 02
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Düzeltme İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir BATMAN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: DÜZELTME İLANI 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim elemanı alım ilanımızın 311223 -5 no’lu kadronun “Açıklamalar” başlığı altındaki kısımlarıyla başvuru ve sınav tarihleri aşağıdaki […]
 • 03
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı
  Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Alım İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAHRAMANMARAŞ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: 1-    Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23.  maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz […]
 • 04
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
  Toros Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir MERSİN Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Resmî Gazete Yayım Tarihi 12.01.2024 Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi […]
 • 05
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı İLAN BİLGİLERİ İlan Sahibi NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Şehir KAYSERİ Semt-Mahalle İlan Türü PERSONEL ALIMI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği  hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  Üniversitemizin aşağıda […]

FOTOĞRAF GALERİSİ

Galeri henüz boş.